១- វិមាន ស

វិមាន ស ជាម្សៅបៀកពណ៌ស ដែលស្រួលកូរ ស្រួលបៀក តោងស្អិតល្អ បៀកចំណេញ សាច់ហាប់រឹងស្វិត ឈ្នះទឹក និងជាប់បានយូរ ព្រោះវាត្រូវបានផលិតឡើងតាមរូបមន្តដែលលាយកាវច្រើន ។

វិមាន ស ជាជម្រើសល្អបំផុតសម្រាប់សំណង់ពណ៌ស និងត្រូវការផលិតផលដែលល្អជាប់បានយូរ

• ទម្ងន់ៈ
o វិមាន ស  20Kg /បាវ

• ផ្ទៃគ្របដណ្តប់ៈ
o វិមាន ស  ប្រមាណ 12 m2 /បាវ

ទាញយកទិន្ន័យ