កំផែង ស និង វិមាន ស

 កំផែងស និង វិមានស ជាម្សៅបៀកពណ៌ស ដែលស្រួលកូរ ស្រួលបៀក តោងស្អិតល្អ បៀកចំណេញ សាច់ហាប់រឹងស្វិត ឈ្នះទឹក និងជាប់បានយូរ ព្រោះវាត្រូវបានផលិតឡើងតាមរូបមន្តដែលលាយកាវច្រើន ។

• កំផែងស និង វិមានស ជាជម្រើសល្អបំផុតសម្រាប់សំណង់ពណ៌ស និងត្រូវការផលិតផលដែលល្អជាប់បានយូរ

• ទម្ងន់ៈ
o កំផែង ស 25Kg /បាវ
o វិមាន ស  20Kg /បាវ

• ផ្ទៃគ្របដណ្តប់ៈ
o កំផែង ស ប្រមាណ 14 m2 /បាវ
o វិមាន ស  ប្រមាណ 11 m2 /បាវ

ទាញយកទិន្ន័យ

ប្រភេទ: