ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក
ក្រុមហ៊ុន ខាំ-ផែន (ថ្នាំពណ៌ជាតិ) កំពុងត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក ដើម្បីបំរើការក្នុងតួនាទីដូចខាងក្រោម៖

ជំនួយការផលិត ចំនួន​ 10នាក់
បញ្ជាក់ៈ អាចមាន ឬ គ្មានបទពិសោធន៍

ទំនាក់ទំនងការិយាល័យរដ្ឋបាល និងធនធានមនុស្ស៖

ទូរសព្ទៈ 015 789 007

           : 012 922 568

អ៊ីម៉ែល: ronny.neang@yahoo.com

           : campaintccsc169@gmail.com

អំពីផលិតផល


គ្រប់ផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន ខេមបូឌាន ខេមីខល សឹបផ្លាយ ត្រូវបានផលិតឡើងក្រោមបច្ចេក វិទ្យា និងស្តង់ដារចំរុះ ពីប្រទេសអាឡឺម៉ង់ អាមេរិក សិង្ហបូរី និងជប៉ុន។ ភាគច្រើននៃវត្ថុធាតុដើមរបស់យើងគឺត្រូវបាននាំចូលពីប្រទេស អាឡឺម៉ង់ និងអាមេរិក។ រាល់ការអភិវឌ្ឃន៍ផលិតផលថ្មីនិមូយៗ ត្រូវស្ថិតក្រោមការស្រាវជា្រវ និងពិសោធន៍ យ៉ាងច្បាស់លាស់របស់ផ្នែកស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឃ ចាប់ពីរយៈពេល ០៦-១២ ខែ។