បាយអស្ងួត

គោលការរបស់ខាំផែនទៅលើបុគ្គលិក

យើងអភិវឌ្ឃសមត្ថភាពរបស់បុគ្គលិក ស្របពេលជាមួយការអភិវឌ្ឃន៍ក្រុមហ៊ុន។ ដោយយល់ថាគ្រប់គ្នា មិនថា នាយក អ្នកគ្រប់គ្រង អ្នកប្រតិបត្តិ អ្នកគ្រប់គ្រងថ្នាក់កណ្តាល បុគ្គលិកធម្មតា និងកម្មករ ទាំងអស់គ្នាជាអ្នកធ្វើអោយអាជីវកម្មមានដំណើរការ និងជាអ្នកចាត់ចែងការងារក្នុងក្រុមហ៊ុនទាំងមូល...

ការរៀបចំរោងចក្រសំរាប់ឆ្នាំ២០១៦

ក្រុមហ៊ុន ខេមបូឌាន ខេមិខល សឹបផ្លាយ (ខាំ ផែន) ជាក្រុមហ៊ុនផលិតថ្នាំពណ៌ខ្មែរមួយដែល បានចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មរបស់ខ្លួននៅក្នុងឆ្នាំ ២០០៤ ទន្ទឹមនិងការវិវឌ្ឍន៍យ៉ាង ឆាប់រហ័សលើវិស័យស្ថាបត្យកម្មសំណង់នៅទូទាំងប្រទេស ដើម្បីចូលរួមចំណែក ក្នុងការកាត់បន្ថយការនាំចូលទំ និញពីបរទេស។...

អំពីផលិតផល


គ្រប់ផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន ខេមបូឌាន ខេមីខល សឹបផ្លាយ ត្រូវបានផលិតឡើងក្រោមបច្ចេក វិទ្យា និងស្តង់ដារចំរុះ ពីប្រទេសអាឡឺម៉ង់ អាមេរិក សិង្ហបូរី និងជប៉ុន។ ភាគច្រើននៃវត្ថុធាតុដើមរបស់យើងគឺត្រូវបាននាំចូលពីប្រទេស អាឡឺម៉ង់ និងអាមេរិក។ រាល់ការអភិវឌ្ឃន៍ផលិតផលថ្មីនិមូយៗ ត្រូវស្ថិតក្រោមការស្រាវជា្រវ និងពិសោធន៍ យ៉ាងច្បាស់លាស់របស់ផ្នែកស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឃ ចាប់ពីរយៈពេល ០៦-១២ ខែ។