តែង

  • ព័ត៌មានទូទៅពីផលិតផលៈ   ​​តែង(TAENG) ជាបាយអលាយស្រាប់ ​ ប្រើជាទ្រនាប់ ឬផ្ទៃសម្រេច​ ដើម្បីទទួលបានសាច់រលោងស្មើ កាត់បន្ថយស្នាមប្រេះ ​និងការបែកក្រឡាខ្ជឹងព្រម
    ទាំងការពារអគារទាំងមូលផងដែរ។
  • លក្ខណៈពិសេសនៃផលិតផលៈ ​​ងាយស្រួលប្រើប្រាស់ សាច់ជាប់ស្វិតម៉ដ្ឋរលោង ជួយលុបបំបាត់ស្នាមប្រេះ និងក្រឡាខ្ជឹង។
  • ការប្រើប្រាស់ៈ លើផ្ទៃបាយអបូក និងបេតុង​ ឬការងារតុបតែង
  • ចំណុះ :  20 Kg​ /បាវ
  • ទំហំគ្របដណ្តប់ៈ     ​​​​​2 Kg​ /m²
  • ពណ៌ៈ   ប្រផេះ

ទាញយកទិន្ន័យ