បាន ស៊ី​ និង​ ហូម ផ្លាស

  • បាន ស៊ី​ និង ហូម ផ្លាស ជាម្សៅបៀក ពណ៌ពងមាន់ ដែលផលិតឡើងតាមរូបមន្តពិសេសងាយស្រួលប្រើ ជាប់ធន់បានល្អ និងចំណេញ
  • បាន ស៊ី និង ហូម ផ្លាស ជាជម្រើសល្អបំផុតសម្រាប់សំណង់ពណ៌ពងមាន់ រឺ ស្រដៀងពងមាន់ និងសំណង់ឧស្សាហកម្មទូទៅ
  • ទម្ងន់ៈ​                                           ផ្ទៃគ្របដណ្តប់ៈ
    • បាន ស៊ី       20Kg /បាវ ​   ,  ប្រមាណ 11m2/បាវ
    • ហូម ផ្លាស​​​​   33Kg /បាវ  ​ ,  ប្រមាណ 18m2/បាវ

ទាញយកទិន្ន័យ

ប្រភេទ: