ការប្រគល់រង្វាន់ធំជូនអតិថិជន ឈ្មោះ ជួប ម៉ុល និងក្រុមគ្រួសារ ពីក្រុមហ៊ុន ខាំ-ផែន(ថ្នាំពណ៌ជាតិ ) ដោយលោកអគ្គនាយក សោម សម្បត្តិ និងក្រុមការងារ។ រង្វាន់ធំនេះ នៅមានជាបន្តបន្ទាប់សម្រាប់បងប្អូនអតិថិជនរបស់យេីងនៅគ្រប់ខេត្តក្រុងទូទាំងប្រទេស ។
សូមអរគុណចំពោះការគាំទ្រ!!!