កាលពីថ្ងៃសុក្រ ទី០១ ខែកញ្ញា  ឆ្នាំ២០២៣ ក្រុមហ៊ុន ខាំ-ផែន (ថ្នាំពណ៌ជាតិ)បានចូលរួមការតាំងផលិតផល​ ខាំ-ផែន នៅ Factory Phnom Penh។