នៅថ្ងៃពុធ ទី២៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣
ក្រុមហ៊ុន ខាំ-ផែន (ថ្នាំពណ៌ជាតិ)​​ បានបរិច្ចាគប្រាក់ជូនដល់
ដើម្បីជួយឧបត្ថម្ភដល់ កុមារក្រីក្រ​ ក្នុងកម្មវិធីរបស់​ អង្គការលើកស្ទួយប្រជាពលរដ្ឋ។