យើងអភិវឌ្ឃសមត្ថភាពរបស់បុគ្គលិក ស្របពេលជាមួយការអភិវឌ្ឃក្រុមហ៊ុន។ ដោយយល់ថាគ្រប់គ្នា មិនថា​អគ្គនាយក អ្នកគ្រប់គ្រង អ្នកប្រតិបត្តិ អ្នកគ្រប់គ្រងថ្នាក់កណ្តាល បុគ្គលិកធម្មតា និងកម្មករ ទាំងអស់គ្នាជាអ្នកធ្វើឱ្យអាជីវកម្មមានដំណើរការ និងជាអ្នកចាត់ចែងការងារក្នុងក្រុមហ៊ុនទាំងមូល ដូច្នេះយើងត្រូវតែផ្តល់តម្លៃ និងបណ្តុះបណ្តាលមនុស្សរបស់យើងឱ្យបានល្អជាទីបំផុត។