អំពីផលិតផល


គ្រប់ផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន ខេមបូឌាន ខេមីខល សឹបផ្លាយ (ខាំ-ផែន) ត្រូវបានផលិតឡើងក្រោមស្តង់ដារប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគុណភាព ISO 9001:2015 និង ស្តង់ដារគ្រប់គ្រងបរិស្ថាន (Environmental Management System)។ ដៃគូផ្គត់ផ្គង់វត្ថធាតុដើមរបស់យើង ភាគច្រើនគឺក្រុមហ៊ុនជាក្រុមហ៊ុនធំៗលំដាប់ថ្នាក់ពិពភពលោក ដើម្បីធ្វើឱ្យប្រាកដថា គុណភាពផលិតផលរបស់យើងអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយថ្នាំនាំចូលដែលផលិតដោយ ក្រុមហ៊ុនពហុជាតិ ។ រាល់ការអភិវឌ្ឍផលិតផលថ្មីនីមួយៗ ត្រូវស្ថិតក្រោមការស្រាវជា្រវ និងពិសោធន៍យ៉ាងច្បាស់លាស់របស់ផ្នែកស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឃចាប់ពីរយៈពេល០៦-១២ ខែ។