ផារ៉ត

 • ព័ត៌មានទូទៅពីផលិតផលៈ ផារ៉ត(PARROT) ជាថ្នាំលាបលម្អ ប្រភេទលាយប្រេង កម្រិតព្រីមៀម ​ ភ្លឺរលោងខ្លាំង ដែលផ្សំឡើងពីកាវថ្នាំប្រេង​(LONG OIL ALKYD
  RESIN) ដែលមានគុណភាពខ្ពស់ សម្រាប់លាបលើផ្ទៃឈើ និងដែក ទាំងខាងក្រៅ និងខាងក្នុង។
 • លក្ខណៈពិសេសនៃផលិតផលៈ ងាយស្រួលលាបជាងគេ មានលំហូរល្អ លាបជិតល្អ ចំណេញ សាច់ស្អាត ភ្លឺរលោងខ្លាំង និងឈ្នះផ្សិត/ស្លែ។
 • ការប្រើប្រាស់ៈ ប្រើបានទាំងក្នុង និង ក្រៅ លាបលើដែក និង ឈើដើម្បីលំអរ និងការពារ ។
 • ចំណុះ ៖ 17 Kg, 4Kg, 1Kg
 • ទំហំគ្របដណ្តប់ៈ
  • 9 m/ Kg  លើដែក (លាប2ទឹក ជិតយ៉ាងល្អ)
  • 4m / Kg  លើឈើ (លាប2ទឹក ជិតយ៉ាងល្អ)
 • ពណ៌ៈ មានច្រើនជម្រើស
 • គោលដៅប្រើប្រាស់ៈ សំណង់សង់ពីឈើ និង ដែកគ្រប់ប្រភេទ