ជីអេស ១៩

 • ព័ត៌មានទូទៅពីផលិតផលៈ ជីអេស ១៩ (GS19) ជាប្រភេទថ្នាំប្រេងសម្រាប់លាបលើដែក (ស) ផ្សំពីកាវ Thermoplastic Acrylic និង សារធាតុបន្ថែម ដែលសុទ្ធតែមានលក្ខណៈពិសេសអាចធន់នឹងអាកាសធាតុខាងក្រៅគ្រប់រដូវកាល។
 • លក្ខណពិសេសនៃផលិតផលៈ
  • ងាយស្រួលប្រើ (លាបឬបាញ់)
  • ស្ងួតលឿន
  • មានសមត្ថភាពតោងជាប់នឹងដែក(ស) និង ផ្ទៃបាតបេតុង បានល្អ
  • សាច់ថ្នាំរឹងមាំល្អ
  • រក្សាភាពភ្លឺ និងកាន់ពណ៌បានយូរ
 • ការប្រើប្រាស់ៈ ប្រើបានទាំងក្នុង និង ក្រៅ  លាបលើដែក​​ ស និង ផ្ទៃបាតបេតុង
 • ចំណុះ ៖ 16 Kg
 • ទំហំគ្របដណ្តប់ៈ
  • 88 m²  / ធុង 16Kg លើដែក (លាប២ទឹក ជិតយ៉ាងល្អ)
  • 55m²  / ធុង 16Kg លើឈើ (លាប២ទឹក ជិតយ៉ាងល្អ)
 • ពណ៌ មានច្រើនជម្រើស
 • គោលដៅប្រើប្រាស់ៈ គ្រោងសាងសំណង់ពី​ដែក (ស)  ឬ ផ្ទៃបាតបេតុង​នៃអគារទូទៅ ដូចជា ចំណតរថយន្ត​ ។ល។