ស៊ីស៊ី​ កូម៉ូ​

ទឹកថ្នាំលាយបេតុង រឺ បាយអដើម្បីជួយការពារជម្រាបទឹក

CCOMO ជាទឹកថ្នាំ សម្រាប់លាយក្នុងបាយអ ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពរបស់បាយអ ឬ បេតុង ជម្រុញឱ្យមានរំលាត់ទឹក និងភាពបត់បែនខ្ពស់ ធ្វើឱ្យជាប់គង់វង្សបានយូរ។

គុណសម្បត្តិ

  • គ្មានសារធាតុពុល (អាចប្រើជាមួយកន្លែងផ្ទុកទឹកប្រើប្រាស់)
  • មានកម្រិតតោងស្អិតខ្ពស់ និងរួមផ្សំជាមួយសមាសធាតុដទៃបានល្អ
  • បង្កើនភាពបត់បែន និងបន្ថយការប្រេះរបស់បេតុង
  • ជួយឱ្យបាយអ/បេតុង ធន់នឹងទឹក
  • បង្កើនប្រសិទ្ធភាពបាយអ/បេតុង

ធន់នឹងភាពសឹករេចរឹល

  • ធន់នឺងសារធាតុគីមីផ្សេងៗ

ខ្នាតវេចខ្ចប់ៈ

  • 25 L (លីត្រ) / ធុង
  • 5 L (លីត្រ) x 4 / កេស

ទាញយកទិន្ន័យ