ការប្រគល់រង្វាន់ធំជូនអតិថិជនឈ្មោះ ងន លីហុង និងក្រុមគ្រួសារ ពីក្រុមហ៊ុន ខាំ-ផែន(ថ្នាំពណ៌ជាតិ) ដោយលោកអគ្គនាយក សោម សម្បត្តិ និងក្រុមការងារ។រង្វាន់ធំនេះ នៅមានជាបន្តបន្ទាប់សម្រាប់បងប្អូនអតិថិជនរបស់យេីងនៅគ្រប់ខេត្តក្រុងទូទាំងប្រទេស ។
សូមអរគុណចំពោះការគាំទ្រ!!!