ក្រុមហ៊ុន Cam-Paint មានការបរិភាគអាហារមួយដ៏ធំយ៉ាងសប្បាយរីករាយ 16 aug 2017 នៅក្នុង Phnom phen restaurant