ថ្ងៃទី១១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨ មហាសង្ក្រានឆ្នាំថ្មី ឆ្នាំច នៅក្រុមហ៊ុន​ ខាំ-ផែន (ថ្នាំពណ៌ជាតិ) និងជាកម្មវិធីជប់លៀងប្រចាំឆ្នាំ២០១៨